gasperini.jpg

 

 

 

Maria Piolanti Baldassari

Giuseppe Cantoni

Arrigo Casamurata

Daniela Cortesi

Franco Falconi

Edda Forlivesi

Luciano Fusconi

Speranza Ghini

Sergio Guidazzi

Adolfo Margotti

Marino Monti

Augusto Muratori

Rosalda Naldi

Loris Pasini

Franco Ponseggi

Diana Sciacca

Bruno Zannoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNA a ISTITUTO FRIEDRICH SCHÜRR

 

Antonio Gasperini

 

E’ pizòun u n’e’ sa

Spallicci 2014

 

Dòp un vòul a là vajôun

int e’ sòul dla matôena,

un pizòun vagabònd

u s’è farmè sòura e’ campanéil

dla cisa bandunèda

in zéima a la culôena.

 

Fighèt, dninz a e’ spècc de’ zil,

e’ fa tulèta sénza prìsia

prôema ad tufés d’arnóv int l’aria

du ch’u s’è smórt e’ sòun dla campèna

e che ciôul stéil dla pórta

ch’e’ cumpagnèva discrét

l’antrèda móta dla su zénta.

 

A mòl in che mèr ad silénzi

e’ pizòun u n’sa

e u n’ha memória de’ témp

ch’l’ha scanzlè ènca al pèdghi

dal dòni ch’al rapèva i suntìr

cun e’ rusèri ’t al mèn.

 

E incù, di scurdadôur

in direziòun dla cisa

- che e’ pizòun u j pasa sòura

sènza emuziòun -

l’è rèrst sòul una réiga nira ad rôugh

ch’l’ha spléj par sèmpra

la su stória.

 

Int e' silénzi dla campàgna

Urgonautiche 2014

 

Quant al lôusi èlti dla zità

al scanzèla la faza dla nòta

e int e’ silénzi dla campàgna

i s’ardôus i ségn e al vòusi

che e’ témp l’ha lasé indrì,

mè a j vagh incòuntra

cun la memória dla su età.

 

Adlà de’ sipèri d’un pèlch ch’a cnós

a vègh cla fèsta ad mèni int l’aria

pr’una misôura unèsta ad carèzi

m’a la tèra: mèni e tèra

che a la sôera, vérs chèsa,

al strénz zòli lavèdi

m’a l’ùtum pòzz d’aqua cèra.

 

Davènti l’è e’ chèn sénza culèr,

a fè par tótt l’andatôura

sòura e’ suntìr dl’artòuran...

 

Da e’ cantòun vért dl’èra,

un vècc e’ tén dri m’i ségn dla lôuna

par capéj l’andamôent dla stala

e dla cantôena maséda m’e’ sòul,

e pò u s’vólta cuntént

vérs una cuncòla radanèda

ch’l’arlôus adlà da la végna:

un insógn ad vigòur e ad cunsulazion

pr’al brazi dla su generaziòun.

 

Che témp e cal ròbi

ch’a glj éra scapèdi vi

lasènd sòul un nóm antéigh,

a glj è turnèdi stanòta

- cun l’ànma di mi vécc -

int e’ silénzi dla campàgna.

 

E’ mònd dal strèdi biènchi

16mo Concorso Aldo Spallicci 2013

 

Ancòura arcnós e’ témp d’j óman

ch’j éva mèni ‘d tèra sénza guint

e pi ‘d sóla sénza schèrpi,

mo ôun e pò cl’èlt

j ha lasé e’ bròz sòta la capàna

la zéndra sòura la róla

e j ha imbuchè al strèdi biènchi

pr’andè a pérds dalóngh

int e’ barbàj dal cumudità.

 

Int e’ silénzi ch’e’ cój

la malincunì de’ zil,

adès al s’afàza al chèsi svòiti

a racuntè la su zénta

insén a e’ malavgôuri dla zvèta

ch’e’ vén fóra dal pórti mèzi vérti.

 

Strèti tra sivi ‘d sambôugh

cai strèdi a glj ha purtè a spas

j insógn di zóvan inamuré

schérs ad paróli, mo prôunt

- cun la fórza d’una brazèda lónga -

a spieghè la su cuntantèza

int i dè ad fèsta.

E l’éra mazt cun i fiôur sal spòndi

e al campèni ‘t l’aria

a cumpagnè i spôus a pè

da chèsa a chèsa.

 

Quèl l’èra e’ mònd

ch’l’ha caminè sai strèdi biènchi

cun i pès court dl’aligrì

e al mèrci lónghi dla fadéiga.

 

Un strémul ad cuntantèza

Omaggio a Spaldo 2012

 

Int l’aligrì dla prèmavira

un babéin l’arvés la pòrta

e pr’un schérz inuzént

l’abraza e’ nòn da d’dri

ch’e’ smét ad bota

e’ smanèz strach di pansìr

pr’una buchèda d’aria bóna

tra dò fazi ch’al réid.

 

A là fóra ìntènt,

e’ zil e la tèra i lôuta

- féna ch’u j è de’ feil -

a smislé e’ ghéfal

d’una véita ch’la va

e d’un’ènta ch’la vén.

 

Mo par lòu dôu

ch’i réid sénza déj gnént

e’ témp l’ha pérs la misôura

e tót u s’è farmè

in che strémul ad cuntantèza

ch’u n’ha stasòun.

 

E’ rèst l’è tóta nèbia

omaggio a spaldo 2010

 

L’è ‘rivèt l’età di pès court e mè,

ch’a n’ho piò paróli par cumbàt

e’ bacajè ad sté mònd instizì,

a scap vi da spèssa

cmè un suldè che in trincea

l’è armast sénza muniziòun.

Da par mè a rap la còsta d’j ulèiv

ch’i m’è armèst amèigh

e ch’i m’acój in silénzi, sénza dmandi.

E’ pòst l’è una carèza

e da lè - s’j ócc de’ cór -

a lèz i ségn dla tèra

ch’la m’ha alvè sénza prisia,

lébar cmè un gazòt.

Da le a pòs ancòura vulè

- sénza paôura ad sbajè direziòun -

sòura i suntìr e in tótt chi paéjs

du che la dménga l’arivèva Palòta

cun e’ su brichéin

e dò gavagni ad luvarì

ch’e’ puzèva se piazèl dla cisa:

caròbla e amni int òna,

caramèli e riguréizia in cl’èta...

S’a m’aférum a lè

a gód l’udòur de’ vént

e’ sòul ch’e’ s-cèra i ricurd

e l’eco ad cal paróli s-cèti

ch’l’è aqua ‘d surtéja bòna

ch’la t’chèva la sôeda

ogni vólta che t’scór.

Fóra da lè, incù

e’ rèst l’è tóta nèbia!

 

Sla bancheina

La pignataza 2009

 

Cmè gazòtt ala pularèda

i s’ardôus sla banchéina de’ vièl

i vécc de paôes

a cunsumé scôurs séza prisia

féna ala calèda sòul.

A l’ómbra di téj,

paróli strachi a’l sfòdga

int la tèra di ricurd

e d’ogni tènt a’l s’incaja

prôema d’arivé m’una cunclusiòun

E’ pè un’eternità

e’ silenzi traplè int la rôeda d’j èn

e ognôun - pr’impéj che vôit -

sóbit u s’inzégna cum’e’ po’:

chi s’sblènza in avènti

a scatarè sénza vargògna,

chi bat e’ bastoun,

chi to so una fòja

e u la fróla tr’al déidi

cmè ch’u n’l’avés mai vésta.

A glj è tóti ròbi acsè,

sènza sèns

ch’a’l finés int un sbadàj

che par tótt e’ vó déj:

“ A s’avdèm a dmèn”.

 

E’ calzédar ad rèm

 

Int j èn dl’inucénza

ho sèmpra cupiè da i piò grénd,

e ’t al sôeri chèldi dl’instèda

ènca mè ho dbôu

– s’la bòca m’e’ calzédar –

l’aqua frèsca de’ pòzz

du ch’e’ dbalèva la lôuna

tòta nôuda e biènca

cmè al vòj d’un burdèl.

 

Lighé ma la zrèla,

l’è ancòra a là e’ calzédar ad rèm

a tné da cònt

– sl’aqua e s’la lôuna –

tòtt cal ròbi ch’a ’l rèsta pracéisi

int la nemória d'un s-cèn

che incù e’ va

– piligrôen sénza bisàza –

a zarchè santuvéri impusébil

adlà di suntir d’èrba

du ch’l’ha pidghè da znéin

si pi nôud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piccione non sa

 

Dopo un volo senza meta

nel sole del mattino,

un piccione vagabondo

si è fermato sul campanile

della chiesa abbandonata

in cima alla collina.

 

Civettuolo, davanti allo specchio del cielo,

fa toilette senza fretta

prima di tuffarsi nuovamente nell’aria

dove si è spento il suono della campana

e quel cigolìo sottile della porta

che accompagnava discreto

l’ingresso muto dei fedeli.

 

Immerso in quel mare di silenzio

il piccione non sa

e non ha memoria del tempo

che ha cancellato anche le orme

delle donne che salivano i sentieri

col rosario nelle mani.

 

E oggi, delle scorciatoie

in direzione della chiesa

- che il piccione sorvola

 senza emozioni -

è rimasta solo una riga nera di rovi

che ha sepolto per sempre

la loro storia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel silenzio della campagna

 

Quando le luci alte della città

cancellano la faccia della notte

e nel silenzio della campagna

si ritrovano i segni e le cose

che il tempo aveva lasciato indietro,

io li vado a incontrare

con la memoria della loro età.

 

Oltre il sipario di un palco che conosco

rivedo quella festa di mani nell’aria

per una misura onesta di carezze

alla terra: mani e terra

che alla sera, verso casa,

stringono cipolle lavate

all’ultimo pozzo di acqua limpida.

 

Davanti è il cane senza collare,

a fare per tutti l’andatura

sul sentiero del ritorno serale...

 

Dall’angolo aperto dell’aia,

un vecchio osserva i segni della luna

per comprendere l’andamento della stalla

e della cantina nascosta al sole,

poi si gira contento

verso una porca ben sistemata

che risplende oltre la vigna:

un sogno di vigore e di consolazione

per le braccia della sua generazione.

 

Quel tempo e quelle cose

che erano fuggite

lasciando solo un nome antico

sono ritornate stanotte

- con l’anima dei mei antenati -

nel silenzio della campagna.

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo delle strade bianche

 

Ancora riconosco il tempo degli uomini

che avevano mani di terra senza guanti

e piedi di cuoio senza scarpe,

ma uno dopo l’altro

hanno lasciato il biroccio sotto la capanna

la cenere sul focolare

e hanno imboccato le strade bianche

per andare a perdersi lontano

nell’abbaglio delle comodità.

 

Nel silenzio che raccoglie

la malinconia del cielo,

adesso si affacciano le case vuote

a raccontare la loro gente

insieme al malaugurio della civetta

che vien fuori dalle porte semiaperte.

 

Strette tra siepi di sambuco

quelle strade hanno portato a passeggio

i sogni dei giovani innamorati

scarsi di parole, ma pronti

- con la forza di un lungo abbraccio -

a spiegare la loro felicità

nei giorni di festa.

Ed era maggio, coi fiori sulle sponde

e le campane nell’aria

ad accompagnare gli sposi a piedi

da casa a casa.

 

Quello era il mondo

che ha camminato sulle strade bianche

con i passi corti dell’allegria

e le marce lunghe della fatica.

 

 

 

 

Un fremito di gioia

 

Nell’allegria della primavera

un bambino apre la porta

e per uno scherzo innocente

abbraccia il nonno dal di dietro

che smette di colpo

il maneggio stanco dei pensieri

per una boccata d’aria buona

tra due volti sorridenti.

 

Nel frattempo là fuori,

il cielo e la terra continuano

- finché c’è del filo -

a disfare il gomitolo

di una vita che se ne va

e di un’altra che viene.

 

Ma per loro due

che ridono senza dire nulla

il tempo ha perso la misura

e tutto si è fermato

in quel fremito di gioia

che non ha stagioni.

 

 

 

 

 

 

Il resto è tutta nebbia

 

È giunta l’età dei passi corti ed io,

che non ho più parole per combattere

il vociare di questo mondo arrabbiato,

fuggo di nascosto

come un soldato che in trincea

è rimasto senza munizioni.

Da solo salgo la costa degli olivi

che mi sono rimasti amici

e mi accolgono in silenzio, senza domande.

Il posto è una carezza

e da lì - con gli occhi del cuore –

leggo i segni della terra

che mi ha allevato senza fretta,

libero come un uccello.

Da lì posso ancora volare

- senza paura di sbagliare direzione –

sui sentieri e in tutti quei paesi

dove la domenica giungeva Palota

col suo asinello

e due panieri di ghiottonerie

che sistemava sul piazzale della chiesa:

carrube e semi di zucca in uno,

caramelle e liquirizia nell’altro...

Se mi fermo là

godo l’odore del vento

il sole che rischiara i ricordi

e l’eco di quelle parole schiette

che è acqua di sorgente buona

che ti disseta ogni volta che parli.

Fuori di lì, oggi

il resto è tutta nebbia!

 

 

 

 

 

 

 

Sulla panchina.

 

Come gli uccelli all’appollaiata

si riuniscono sulla panchina del viale

i vecchi del paese

a consumare discorsi senza fretta

fino al tramonto.

All’ombra dei tigli,

parole stanche frugano

nella terra dei ricordi

e ogni tanto si arenano

prima di giungere ad una conclusione…

Sembra un’eternità

il silenzio intrappolato nella rete degli anni

e ognuno –per riempire quel vuoto-

subito si ingegna come può:

chi si sbilancia in avanti

a scatarrare senza vergogna,

chi batte il bastone,

chi raccoglie una foglia

e la gira tra le dita

come non l’avesse mai vista.

Sono tutte cose così,

senza senso

che terminano in uno sbadiglio

che per tutti significa:“Ci vediamo domani”.

 

 

 

 

 

 

 

Il secchio di rame.

 

Negli anni dell’innocenza 

ho sempre copiato dai più grandi,

e nelle sere calde dell’estate

anch’io ho bevuto

– con la bocca al secchio –

l’acqua fresca del pozzo

dove danzava la luna

tutta nuda e bianca

come i desideri di un bambino.

 

Legato alla carrucola,

è ancora là il secchio di rame

a conservare

 – con l’acqua e con la luna –

tutte quelle cose che restano uguali

nella memoria di un uomo

che oggi va

– pellegrino senza bisaccia –

a cercare santuari impossibili

oltre i sentieri d’erba

dove ha camminato da piccolo

a piedi nudi.